Zásady spracovania a ochrany osobných údajov

Čo je GDPR?

GDPR sú pravidlá pre ochranu vašich osobných údajov, ktoré sú účinné od 25.05.2018.

Ide o Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 EU z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe týchto údajov, ktorým sa ruší smernica 95/46/ES (ďalej len „GDPR“). Toto nariadenie je priamo záväzné pre všetky členské štáty EÚ. Špecifiká GDPR sú ďalej bližšie rozpracované v zákone č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Kto spracúva vaše údaje?

Prevádzkovateľom je Inter Logistic Solutions s.r.o., so sídlom Záhradnícka 4083/15, 811 07 Bratislava, IČO: 53621808, e-mail: info@inter-solutions.sk (ďalej len „Prevádzkovateľ”)

Prevádzkovateľ spracúva osobné údaje dotknutých osôb výlučne v rozsahu nevyhnutných na plnenie účelu a poskytovania služieb a prijal všetky potrebné technické a organizačné opatrenia k zabezpečeniu ochrany osobných údajov. Prevádzkovateľ nemá povinnosť menovať a preto ani neurčil, zodpovednú osobu.

Prečo spracúvame vaše osobné údaje?

Osobné údaje spracúvame za účelom poskytovania informácií k našim podnikateľským aktivitám, konzultáciám riešení, či marketingových aktivít. A to v rozsahu:

 1. Obchodné meno, miesto podnikania (sídlo) a identifikačné číslo (právnickej osoby).
 2. Telefónne číslo, e-mailovú adresu či iné kontaktné údaje, fakturačné údaje
 3. Údaje o fakturácii a vyúčtovaní služieb ako aj výška neuhradených záväzkov a údaje, ktoré súvisia s plnením Zmluvy

Ako budeme vaše osobné údaje spracúvať?

Sme viazaní legislatívou. Tvoje osobné údaje spracúvame na právnom základe podľa čl. 6 GPDR a podľa Z.z. 18/ 2018, a to spracúvanie:

 1. na účely plnenia zmluvy,
 2. nevyhnutné podľa osobitného predpisu alebo medzinárodnej zmluvy,
 3. nevyhnutné na účel oprávneného záujmu,
 4. na základe súhlasu, pričom Dotknutá osoba môže svoj súhlas vyjadriť relevantným a preukázateľným spôsobom (slovným alebo písomným vyjadrením súhlasu).

Spracúvanie osobných údajov je potrebné na zabezpečenie konzultačných, reklamných a marketingových služieb klientom v plnom rozsahu, na vykonávanie povolania a plnenie zákonných a zmluvných povinností. Váš súhlas so spracovaním osobných údajov sa ani v tomto prípade nevyžaduje.

Ako dlho budeme uchovávať vaše osobné údaje?

Vaše osobné údaje budeme uchovávať na čas nevyhnutný pre splnenie vzdelávacej aktivity v plnom rozsahu alebo na vykonanie účelu, na ktorý sa osobné údaje spracúvajú, pokým trvá zmluvný vzťah. Sme povinní osobné údaje archivovať, pokým nám to prikazujú jednotlivé právne predpisy. Sú však bezpečne uložené v našom informačnom systéme.

Pri spracovaní vašich osobných údajov kladieme vysokú dôležitosť súkromiu a ochrane osobných údajov, ktoré ste nám poskytol. Dodržiavame zásady zákonnosti a dôvernosti.

Aké sú vaše práva?

Dotknutá osoba podľa zákona o ochrane osobných údajov má právo:

 1. požadovať prístup k svojim osobným údajom, teda na informácie o tom, aké osobné údaje spracúvame v súvislosti s vašou osobou a ako V prípade, že vás nebudeme vedieť dôveryhodne identifikovať, si vyhradzujeme právo, v zmysle súčasnej legislatívy, vám informáciu neposkytnúť.
 2. požadovať od Prevádzkovateľa opravu, vymazanie či obmedzenie spracúvania svojich osobných údajov, alebo právo namietať proti takémuto spracúvaniu. Výnimkou je len iná zákonná povinnosť, kvôli ktorej budeme musieť vaše osobné údaje spracúvať napríklad formou archivácie.
 3. požadovať vysvetlenie ohľadom spracúvania osobných údajov.
 4. na prenosnosť osobných údajov, ktoré sa jej týkajú a ktoré poskytla Prevádzkovateľovi, a to v bežne používanom čitateľnom formáte, ak dochádza ku spracovaniu osobných údajov Dotknutej osoby automatizovanou formou na základe Zmluvy alebo súhlasu Dotknutej osoby a pred uplynutím doby uchovania osobných údajov. Právo získať kópiu nesmie mať nepriaznivé dôsledky na práva a slobody iných osôb.
 5. podať sťažnosť alebo návrh na začatie konania dozornému orgánu.

Udelený súhlas môžete kedykoľvek písomne odvolať. Odvolanie súhlasu nadobúda účinnosť dňom doručenia odvolania súhlasu Prevádzkovateľovi.

Ak máš ďalšie otázky, kontaktuj nás

Svoje otázky môžeš zaslať mailom na: info@inter-solutions.sk, alebo nás kontaktuj telefonicky: (+421) 2 333 22 933.

Prenášate moje osobné údaje tretím stranám?

Osobné údaje môžu byť spracúvané aj tretími stranami, ak je to nevyhnutné na plnenie nášho záväzku voči vám alebo na poskytovanie vzdelávania. Pri výbere našich partnerov dbáme na to, aby bol zaručený vysoký štandard ochrany osobných údajov.

Prenos osobných údajov môže nastať len do tretích krajín, ktorých právny režim považuje Európska komisia za zabezpečujúci adekvátnu úroveň ochrany osobných údajov.

Pri používaní Služieb Prevádzkovateľa, a pri výkone jeho práv a povinností, dochádza ku prenosu osobných údajov zákazníkov tretím stranám a to najmä ale nielen v prípadoch:

 1. Registrácia domény
 2. Registrácia SSL certifikátu u registračnej autority iného členského štátu alebo tretej krajiny